Lịch công tác tuần phòng văn hóa thông tin Quảng Điền
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2

Hôm nay: 12

Tuần này: 171

Tháng này: 557

Tổng lượt truy cập: 354575

HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TÊ XÓA BỎ BẠO LỰC PHỤ NỮ (25/11)!   ***  

Công văn tăng cường xử lý quảng cáo rao vặt
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

     UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số       /PVHTT                               Quảng Điền, ngày 07 tháng 6 năm 2017

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg

   ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

                     Kính gửi: 

- Đoàn TNCS HCM huyện Quảng Điền;

- Trung tâm VHTT-TT huyện;

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

- Đoàn kiểm tra Liên ngành về hoạt động văn hóa và kinh

 doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

 

          Thực hiện Công văn số 478/UBND ngày 30/5/2017 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          Để công tác quan lý Nhà nước về hoạt động Quảng cáo ngoài trời từng bước đi vào nề nếp, phát huy vai trò cầu nối giữa sản phẩm hàng hóa, dịch vụ với người dân; đồng thời nhằm chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

          1. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện thông qua hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tăng cường tổ chức các hoạt động ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quảng cáo, rao vặt, xây dựng mỹ quan đô thị,  nông thôn xanh - sạch - đẹp. Đồng thời tổ chức và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phát động, ra quân tháo dỡ, tẩy xóa các sản phẩm quảng cáo rao vặt trái phép tại địa phương mình.      

2. Đề nghị UBND các xã, thị trấn:

          - Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tiến hành kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tại địa phương mình theo Quyết định 129/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Phối hợp với Đoàn Kiểm tra Liên ngành về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng của huyện tiến hành kiểm tra và xử lý các hình thức quảng cáo băng rôn, biển hiệu, quảng cáo rao vặt bằng các hình thức dán giấy, in chữ, in sơn lên công trình công cộng, trên cột điện, tường nhà mà không thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo.

3. Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện phối hợp với UBND thị trấn Sịa tiến hành đợt ra quân tháo dỡ, tẩy xóa các sản phẩm quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn thị trấn Sịa, đặc biệt tại khu vực Trung tâm Thương mại.

4. Đề nghị Đoàn Kiểm tra Liên ngành của huyện về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tiến hành triển khai công tác kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vị phạm về nội dung và hình thức thực hiện việc quảng cáo ngoài trời của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân;

Nhận được công văn này, Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Đoàn TNCS HCM huyện Quảng Điền, UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Văn hóa, Thông tin- Thể thao huyện, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của huyện quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG

- Như nơi gửi;

- Sở Văn hóa và Thể thao;                                                                                    (Đã ký)

- UBND huyện (báo cáo);

- Lãnh đạo Phòng và CV phụ trách;                                                              Nguyễn Ánh Cầu                                                 

- Lưu VT;

                                                                                                                                          

Đính kèm:
Đăng nhập hệ thống
SÓNG NƯỚC TAM GIANG 2014
hoạt động các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền cải cách hành chính
Cải cách thủ tục hành chính công
Tập san 2016
Lịch sử Quảng Điền
Các điểm đến du lịch Quảng Điền
Trang Thơ Quảng Điền
giấy mời qua mạng
Loading the player ...

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
UBND huyện Quảng Điền
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Liên hệ gửi bài
Liên hệ - Góp ý