Lịch công tác tuần phòng văn hóa thông tin Quảng Điền
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1

Hôm nay: 12

Tuần này: 171

Tháng này: 557

Tổng lượt truy cập: 354574

HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TÊ XÓA BỎ BẠO LỰC PHỤ NỮ (25/11)!   ***  

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2015
Căn cứ Quyết định số 6.777/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Quảng Điền về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2015. Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu chất lượng mà ngành phụ trách, cụ thể như sau:

      UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

KẾ HOẠCH

Thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2015

 

          Căn cứ Quyết định số 6.777/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Quảng Điền về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2015. Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu chất lượng mà ngành phụ trách, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

1. Tập trung phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch vững mạnh, làm nền tảng và động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh thấm sâu vào trong mỗi gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

2. Tranh thủ các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa từ huyện đến xã, thôn; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa thông tin ở cơ sở;

3. Tập trung chú trọng đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa của địa phương; gắn kết các hoạt động văn hóa với du lịch; tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";

II. Chỉ tiêu cơ bản:

- Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông mới. Phấn đấu có trên 75 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 95 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và trên 95% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Phấn đấu có thêm từ 03 - 05 nhà văn hóa thôn được xây dựng mới.

- Phát triển thêm 02-04 câu lạc bộ TDTT hoạt động tại Nhà thi đấu và tập luyện TDTT; phấn đấu có trên 17 CLB văn hóa, thể thao hoạt động tại Trung tâm VHTT-TT và nhà Văn hóa huyện. Tổ chức hoạt động có hiệu quả tại nhà thi đấu đa năng và nhà Văn hóa huyện. Mỗi xã, thị trấn có từ 02-03 Câu lạc bộ TDTT hoạt động ổn định, có chất lượng.

- Hàng Quý tổ chức luôn chuyển từ 200 đến 300 bản sách, báo, tạp chí về cơ sở.

- Phấn đấu duy trì có 25 - 30% dân số luyện tập thể dục thể thao và có từ 20 – 25% gia đình thể thao.

III. Những nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bảo tồn, bảo tàng; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và các hoạt động của Trung tâm VHTT- Thể thao huyện;

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức vào dịp diễn ra các sự kiện, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của mỗi một cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân trong việc tiếp tục xây dựng huyện điểm văn hóa gắn với việc xây dựng huyện nông thôn mới;

3. Tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của các di tích và giá trị văn hóa truyền thống của địa phương để nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời gắn hoạt động văn hóa lịch sử với hoạt động du lịch. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện triển khai các Dự án tu bổ, chống xuống cấp các Di tích: đình Thủ Lễ” (thị trấn Sịa); Miếu Đặng Hữu Phổ, Chùa Thiện Khánh (xã Quảng Phú); Chùa Thành Trung (xã Quảng Thành), Miếu thờ Nguyễn Hữu Dật (xã Quảng Thọ).

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 80% số xã đạt tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và 80% xã đạt tiêu chí số 16 (tiêu chí văn hóa) theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; thị trấn phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị; Tập trung công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận nhân dân trong việc thực hiện sách về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh; việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2014 – 2015 theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh; đực biệt chú trọng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy ước xây dựng văn hóa đói với các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố văn hóa.

5. Đẩy mạnh các hoạt động tại Nhà thi đấu và tập luyện thể dục thể thao huyện, nhà văn hóa huyện, duy trì ổn định hoạt động của các CLB văn hóa, thể thao và phát triển thêm các câu lạc bộ TDTT quần chúng; phấn đấu có 25 - 30% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và có từ 20 - 25% gia đình thể thao;

6. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện Nguyễn Chí Thanh, bổ sung từ 500 - 700 bản sách, ưu tiên sách về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà thơ Tố Hữu…

7. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

8. Duy trì, quản trị trang website www.songnuoctamgiang.com.vn  hoạt động tốt và có hiệu quả. Tăng cường khai thác, cung cấp tin bài, hình ảnh để quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa, du lịch của vùng đất và con người Quảng Điền trên trang thông tin điện tử của phòng Văn hóa và Thông tin, xem đây là kênh thông tin chính để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của huyện Quảng Điền đến với bạn bè trong và ngoài nước.

IV. Một số giải pháp:

- Bám sát sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự chỉ đạo trực tiếp về mặt chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin Truyền thông… để tham mưu cho cấp trên những vấn đề liên quan một cách chu đáo và kịp thời, hiệu quả.

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống và quá trình phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo ra sản phẩm văn hóa tinh thần vui tươi, lành mạnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động đưa văn hóa về cơ sở, duy trì và tổ chức hội thi, hội diễn để tập hợp và nhân rộng phong trào.

- Huy động các nguồn lực đầu tư, kết hợp với xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ bản, các thiết chế về hạ tầng du lịch cần thiết phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

- Phân công cán bộ, chuyên viên bám sát địa bàn phụ trách để theo dõi quá trình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị.

- Tăng cường công tác cải cách hành chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Quan tâm phát triển việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh,chỉ đạo, công tác điều hành cũng như trong việc áp dụng thực hiện cải cách hành chính, nhiệm vụ chuyên môn...

- Tập trung chú trọng việc thực hiện các nội dung, các tiêu chí trong nội dung các quy chế hoạt động của các Ban chỉ đạo; Tham mưu giúp UBND trong việc giám sát quá trình thực hiện của mỗi thành viên trong Ban Chỉ đạo, qua đó từng bước giúp UBND huyện có sự phân công hợp lý đối với từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, giúp hoạt động các Ban Chỉ đạo ngày càng có hiệu quả hơn.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng thêm chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở cơ sở để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

V. Kiến nghị và đề xuất:

- Đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí để tu bổ, chống xuống cấp một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện;

- Đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa xã, nhà văn hóa của các thôn và các thiết chế văn hóa thể thao khác như sân bãi thể thao, trang cấp hệ thống âm thanh cho các Nhà văn hóa xã và thôn...

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, hỗ trợ một phần kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho lĩnh vực du lịch;

- Đề nghị HĐND, UBND huyện quan tâm cấp bổ sung kinh phí còn lại theo quyết định đã được phê duyệt để thanh toán các hạng mục còn lại của công trình “Đường vào Nhà bia Di tích Địa điểm Hội nghị Nam Dương”.

- Năm 2015 là năm diễn ra nhiều hoạt động, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020, hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020. Kính đề nghị cấp trên quan tâm cấp  kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.        

Trên đây là kế hoạch thực hiện  mục tiêu chất lượng năm 2015, đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đơn vị bám sát nội dung kế hoạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trên, góp phần hoàn thành các mục tiêu chất lượng mà UBND huyện đã đề ra trong năm 2015.

Nơi nhận:                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện (báo cáo);

- Lãnh đạo phòng;                                                                                               (Đã ký)

- Lưu VT.

 

 

                                                                                                                             Phan Thị Lệ Hòa

Các bài khác
Đăng nhập hệ thống
SÓNG NƯỚC TAM GIANG 2014
hoạt động các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền cải cách hành chính
Cải cách thủ tục hành chính công
Tập san 2016
Lịch sử Quảng Điền
Các điểm đến du lịch Quảng Điền
Trang Thơ Quảng Điền
giấy mời qua mạng
Loading the player ...

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
UBND huyện Quảng Điền
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Liên hệ gửi bài
Liên hệ - Góp ý